Fastighetsrätt

Fastighetsaffärer gäller oftast mycket pengar för en privatperson. Överlåtelsen av en fastighet kan ibland få stora och oväntade konsekvenser både för fastighetsköpare och fastighetssäljare.

Fel i fastighet

Ett hus är komplext – även om köparen i samband med köpet undersökt fastigheten, en besiktningsman har gjort överlåtelsebesiktning och säljaren lämnat relevanta upplysningar om fastigheten i fråga kan fel och brister visa sig efter köparens tillträde. Då ställs ofta frågor om felet är ett så kallat dolt fel, som säljaren ansvarar för, eller om felet borde ha upptäckts av köparen redan i samband med köpet på grund av köparens undersökningsplikt.

Köparens skyldigheter

Ofta uppstår även frågor om köparen har fullgjort sin skyldighet att reklamera felet till säljaren inom skälig tid efter det att det upptäcktes, samt hur ett prisavdrag på grund av felet bör beräknas. I vissa fall behöver man även ta ställning till hävning av köp och skadestånd.

Vid tvist

Advokatbyrån Lundia biträder köpare och säljare i tvister rörande fel i fastighet. Kontakta gärna oss så snart som möjligt efter det att du som köpare upptäckt fel på fastighet du köpt eller då du som säljare fått krav riktat mot dig på grund av fel som köparen påstår att du ansvarar för.


Bostadsrätt

Vad gäller bostadsrätter arbetar Advokatbyrån Lundia huvudsakligen med köprättsliga tvister rörande fel i bostadsrätt. Eftersom ansvaret för lägenhetens skick är delat mellan förening och bostadsrättsinnehavare är köpet av en bostadsrätt i allmänhet förenat med mindre risk än ett villaköp.

Konflikter mellan köpare och säljare kan uppstå om det efter köpet visar sig att lägenheten har fel och brister som faller inom bostadsrättsinnehavarens ansvarsområde eller om lägenheten inte stämmer överens med vad säljaren utlovat.

Undersökningsplikt

Bostadsrättsköparen har undersökningsplikt och bör noga undersöka det tilltänkta objektet i samband med köpet.  Vad som är att anse som ett fel och vilka krav som köparen kan ställa om fel upptäcks regleras av Köplagen.

När ska du kontakta en advokat?

Kontakta oss så snart som möjligt efter det att du, som köpare, upptäckt fel eller brist på bostadsrättslägenheten som du menar att säljaren är ansvarig för. Om du sålt en bostadsrätt och köparen riktat krav mot dig på grund av fel är du också välkommen att vända dig till oss.

Advokatbyrån Lundia hjälper även bostadsrättsinnehavare samt bostadsrättsföreningar i andra frågor på bostadsrättsjuridikens område. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer.


Konsumententreprenadrätt

Med konsumententreprenader menas olika typer av uppdrag som byggfirmor eller hantverkare utför åt privatpersoner. Mindre bygg- och reparationsarbeten på en fastighet eller i en bostadsrätt, eller större arbeten på fastighet – som ny-, om- eller tillbyggnad.

Tvist mellan hantverkare & konsument

Advokatbyrån Lundia biträder framför allt privatpersoner i tvister mot hantverkare och byggentreprenörer. Typiska tvister mellan hantverkare och konsument rör arbeten som drar ut på tiden, arbeten som inte utförs korrekt eller att parterna är oense om priset.

Ibland uppstår även konflikter kring andra centrala frågor – hur arbeten ska utföras eller vilka arbeten som överhuvudtaget ska utföras. Ofta framkommer när arbeten påbörjats att ytterligare arbeten behöver utföras eller att mer material behöver köpas in som parterna inte diskuterade i samband med att tjänsten beställdes.

Också detta, som inom entreprenadrätten kallas för ÄTA-arbeten (ändrings- och tilläggsarbeten), utgör en vanlig tvist mellan beställare och utförare.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen är tillämpning mellan privatpersoner och företag för arbeten som en hantverkare utför. Lagen talar om att arbetena ska hålla en viss kvalitet. Om fel föreligger på utförda arbeten kan konsumenten ha rätt att hålla inne betalning, kräva att fel avhjälps eller att prisavdrag ska utgå.

I vissa fall kan konsumenten häva avtalet eller kräva skadestånd. Utöver vad som regleras i lag har det också betydelse vad parterna avtalat – muntligen eller genom skriftligt avtal.