Familjerätt

Advokatbyrån Lundia arbetar med ekonomiska frågor som kan uppkomma i samband med att relationer – äktenskap, partnerskap, samboskap – upphör. Vi företräder även föräldrar rörande barns boende, umgänge och vårdnad.

Byrån hjälper till i hela processen, både i och utanför domstol.

Bodelning vid separation

I samband med att tillgångar ska delas vid separationen uppstår ofta konflikter. En bodelning ska alltid göras i samband med skilsmässa och upplösande av partnerskap, samt vid upphörande av samboskap om någon av samborna begär det.

Frågor som kan aktualiseras i samband med bodelningen är vilken egendom som ska delas och hur, samt vem som har rätt att bo kvar i den gemensamma bostaden.
Kan parterna inte komma överens om hur bodelningen ska genomföras vid äktenskapsskillnad eller när ett samboförhållande upphör kan en bodelningsförrättare utses av tingsrätten. Bodelningsförrättaren är neutral och fattar beslut om hur bodelningen ska gå till.

Advokatbyrån Lundia kan också hjälpa till att inför eller under äktenskapet upprätta ett äktenskapsförord. Vi skriver även samboavtal.

Vårdnad, boende och umgänge

Vid skilsmässa och separation uppstår ofta frågor om vårdnad, var barnen ska bo och om umgänge med barn.

Huvudregeln är att föräldrar har gemensam vårdnad om barn. Detta gäller även om föräldrarna inte lever tillsammans. I vissa fall, som när det finns stora svårigheter för föräldrarna att samarbeta, när en förälder är frånvarande eller har begått brott mot barnet eller den andre föräldern, kan gemensam vårdnad vara olämplig. Den andre föräldern kan då få ensam vårdnad om barnet.

Vårdnad handlar om bestämmanderätten och rätten att företräda barnet i olika frågor, exempelvis folkbokföring, skolgång och sjukvård. Andra viktiga saker som relaterar till föräldraskapet är var barnet ska bo – om barnet ska bo hos en förälder eller växelvis hos båda – samt umgänget för barnet med den förälder som barnet inte bor hos.

En tvist mellan föräldrar rörande vårdnad, boende och umgänge är jobbig och slitsam både för barn och föräldrar. Tvisten riskerar också att fördjupa och befästa en dålig relation mellan föräldrarna, vilket ofta går ut över barnet. Som ombud har vi en viktig roll att spela genom att försöka vägleda våra klienter rörande olika sätt att lösa konflikten på.

Advokatbyrån Lundia företräder föräldrar i frågor rörande barns boende, umgänge och vårdnad. Byrån hjälper till i hela processen; både i och utanför domstol. Ta gärna kontakt med oss i ett tidigt skede i processen om du behöver hjälp.

Vi åtar oss även uppdrag som gäller underhåll till barn. Kontakta oss om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa till med detta.