Avtal & dokument

Äktenskapsförord, samboavtal, gåvobrev, testamente. Advokatbyrån Lundia hjälper dig med avtal och dokument i livets viktiga skeden.

Testamente

Att fundera över vad som ska hända med tillgångarna när livet tar slut är viktigt för alla. Oavsett civilstatus – gift, sambo eller singel – finns det anledning att upprätta ett testamente. Ett tydligt testamente gör det enklare för de efterlevande och minskar risken för osämja och tvister mellan arvingarna.

För sambor finns det anledning att överväga att upprätta ett inbördes testamente. Sambor har inte automatisk arvsrätt efter varandra. För gifta personer som har barn från tidigare äktenskap – så kallade särkullbarn – kan det, på grund av särkullbarnens omedelbara rätt till arv vid förälderns bortgång, vara angeläget att göra tillvaron för den efterlevande tryggare genom att upprätta ett testamente.

För den som inte har barn finns det en mycket stor frihet att genom testamente bestämma vad som ska hända med tillgångarna efter döden.

En annan viktig funktion med ett testamente kan vara att bestämma att det som en arvinge får i arv ska vara dennes enskilda egendom och således något arvingen inte ska behöva dela med sig av i händelse av en separation eller skilsmässa.

Advokatbyrån Lundia hjälper dig att upprätta ett testamente som står i samklang med dina önskemål.

Framtidsfullmakt

Med en framtidsfullmakt bestämmer du själv vem eller vilka som ska ha hand om dina personliga och ekonomiska intressen om du blir sjuk eller av annan anledning inte längre kan fatta beslut själv.

I framtidsfullmakten kan du föreskriva att en anhörig eller vän ska företräda dig när du själv varaktigt är ur stånd att ha hand om dina angelägenheter.

Framtidsfullmakten utgör ett alternativ till att domstolen annars kan behöva besluta om ett godmanskap eller ett förvaltarskap för dig. Framtidsfullmakten medför ett större utrymme till självbestämmande och framför allt en möjlighet att i förväg – medan du alltjämt är frisk och har förmågan – besluta för framtiden.

Advokatbyrån Lundia hjälper dig att upprätta en giltig framtidsfullmakt som uppfyller de formkrav som finns.

Äktenskapsförord

Om inget annat avtalats är de egendomar som makarna under äktenskapet äger giftorättsgods. Detta saknar i regel helt betydelse så länge man lever tillsammans. När äktenskapet upphör, genom skilsmässa eller när någon av makarna dör, får det däremot betydelse. Då ska värdet av allt av makarnas giftorättsgods delas genom bodelning.

Om makar vill att viss egendom eller samtlig egendom ska undantas från bodelning och istället bli enskild egendom som inte delas måste makarna skriva ett äktenskapsförord.

Ett äktenskapsförord kan upprättas under eller inför äktenskapet. För att äktenskapsförordet ska bli giltigt måste detta registreras hos Skatteverket.

Advokatbyrån Lundia hjälper er att upprätta ett äktenskapsförord.

Samboavtal

Vid bodelning mellan sambor ingår bostad och bohag som samborna köpt för att använda tillsammans. Vem som faktiskt betalat för egendomen spelar ingen roll. Vid bodelning ska värdet av samboegendomen delas lika mellan samborna.

Med samboavtal kan de som redan är sambor, eller de som ska bli sambor, avtala om att Sambolagens bestämmelser helt eller delvis inte ska gälla. I avtalet kan till exempel regleras att bostaden inte ska utgöra samboegendom som ska bodelas.

Advokatbyrån Lundia hjälper er att upprätta ett samboavtal.

Gåvobrev

Den som ska ge bort något i gåva bör fundera på att skriva ett gåvobrev. Genom ett tydligt formulerat gåvobrev kan framtida oklarheter och konflikter ofta förhindras.

Det som bland annat kan skrivas in i ett gåvobrev är att egendomen som ges bort ska anses utgöra förskott på arv till bröstarvinge eller att egendomen ska vara mottagarens enskilda egendom.

För vissa typer av gåvor gäller särskilda regler. Om en fastighet ska ges i gåva krävs till exempel ett skriftligt gåvobrev som är undertecknat av givare och gåvomottagare. Vad gäller en gåva som en make ger till den andre maken måste denna registreras hos Skatteverket.

Advokatbyrån Lundia hjälper dig att upprätta gåvobrev.